MOKINIŲ TARYBOS NARIAI

MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2015-2016 M.M.


MOKINIŲ TARYBA

Mokinių tarybą sudaro IG-IVG klasių mokiniai. Gimnazijos mokinių tarybos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau nei 2/3 narių. Gimnazijos mokinių tarybos veikla organizuojama pagal metinį veiklos planą. Gimnazijos  mokinių tarybos nutarimai priimami dalyvaujančių balsų dauguma.

MOKINIŲ TARYBOS NUOSTATAI

  1. Atstovauti  mokinių interesams gimnazijoje.
  2. Formuoti vieningą mokinių bendruomenę.
  3. Inicijuoti šeimos ir gimnazijos bendradarbiavimą.
  4. Sudaryti sąlygas mokinių saviraiškai plėtoti, ugdyti kūrybinius bei organizacinius gebėjimus.
  5. Etiškai, pagrįstai reikšti pageidavimus gimnazijos direktoriui, pavaduotojoms, pedagogų tarybai, gimnazijos tarybai.
  6. Teikti pasiūlymus sudarant, keičiant, papildant vidaus tvarkos taisykles mokiniams.
  7. Dalyvauti ir teikti pasiūlymus sudarant gimnazijos veiklos programą.

Mokiniu tarybos nuostatai