CZŁONKOWIE RADY UCZNIOWSKIEJ

PLAN DZIAŁAŃ RADY UCZNIOWSKIEJ 2015-2016 R.SZ.


REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 1.  Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum.
 2.  Organem sprawującym nadzór nad działalnością Samorządu Szkolnego jest Szkolna Rada Uczniowska.
 3.  Szkolna Rada Uczniowska jest organizatorem i inicjatorem różnych form życia ogólnoszkolnego młodzieży.
 4.  Rada Uczniowska pełni rolę rzecznika praw uczniowskich wobec dyrektora, nauczycieli i Rady Pedagogicznej.
 5.   W skład Rady Uczniowskiej wchodzą:Untitled
 • przewodniczący
 • zastępca
 • sekretarz
 • członkowie
 1.   Do kompetencji organów Samorządu należą:
 • przewodniczący: reprezentuje wszystkich uczniów gimnazjum i koordynuje pracę Samorządu
 • zastępca: przejmuje funkcje przewodniczącego podczas jego dłuższej nieobecności
 1.   Rada Uczniowska pracuje na podstawie opracowanego na początku każdego roku planu pracy.
 2.    Rada Uczniowska ustala na podstawie Statutu gimnazjum, regulamin swojej działalności.
 3.  Opiekun Samorządu pełni funkcję pośrednika między społecznością uczniów a Radą Pedagogiczną.
 4.  Przedstawiciele Rady Uczniowskiej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Pedagogicznej dotyczących oceny pracy gimnazjum oraz zgłaszać do opiekuna Samorządu postulaty i wnioski odnośnie praw uczniowskich i życia gimnazjum.
 5.  Samorząd Uczniowski poprzez swoich przedstawicieli ma również możliwość uczestniczenia w rozstrzyganiu spraw zaistniałych na terenie gimnazjum.
 6.  Zebrania Rady Uczniowskiej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż trzy razy w roku.