VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Komisijos pirmininkė – Renata Krasovska, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Komisijos sekretorė – Jelena Ščerbuk, raštinės vedėja;

komisijos pirmininkės pavaduotoja – Alina Liachovič, socialinė pedagogė;

Nariai:

Liucija Podvorska, logopedė;

Regina Jasvin, klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė;

Teresa Janovič, sveikatos priežiūros specialistė.

Vaiko gerovės komisijos tikslai:

  1. Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, mažinant blogo lankomumo, smurto ir žalingų įpročių rizikos veiksnius.
  2. Koordinuoti saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą.
  3. Organizuoti ir koordinuoti švietimo pagalbos teikimą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.
  4. Teikti rekomendacijas mokytojams dėl darbo su nepageidaujamo elgesio mokiniais.
  5. Bendradarbiauti su gimnazijos savivaldos institucijomis prevencinės veiklos klausimais.