Ugdymo karjerai tikslas – sudaryti salygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, butinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir / ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

Uždaviniai.

Siekiama, kad mokiniai:

• pažintų karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę;

• rastų ir efektyviai naudotų karjeros informaciją bei pasinaudotų mokymosi visą gyvenimą galimybėmis;

• remdamiesi išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu, priimtų adekvačius karjeros sprendimus;

• remdamiesi asmenine ateities vizija, keltų karjeros tikslus, sudarytų ir nuolat atnaujintų karjeros planą;

• mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikytų ir tobulintų karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;

• būtų pasirengę sėkmingai pereiti į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką ir ieškoti darbo.

koordinatoriaus planas profesinis orientavimas

Karjeros koordinatoriaus pareiginiai nuostatai

Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas 2012

Ugdymo karjerai modelis

Ugdymo karjerai programa

Karjeros koordinatorė Natalija Piskligina (el.p. myliumokykla@gmail.com)

 Profesinio orientavimo  darbo grupės sudėtis:

  1. Ana Borkovskaja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
  2. Natalija Piskligina, socialinė pedagogė, pirmininkė,
  3. Evelina Bražickaja, psichologė,
  4. Romuald Seniut, istorijos vyresnysis mokytojas,IV G a kl. vadovas;
  5. Teresa  Narvoiš, technologijų mokytoja, IV G b kl. vadovė
  6. Veronika Karkienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, II G kl. vadovė;
  7. Andžela Spiridovič, biblioteklininkė

Karjeros koordinatorės darbo laikas:

Pirmadienis 12.00- 14.00

Antradienis 12.00- 14.00

Penktadienis 12.00-14.00